Sanseikai

HOME

Diary [20] Sansei Hospital

Inpatient diary at Sansei Hospital.
Hospital director Doctor Usa write in red letters.
Sanseikai Morita Therapy