Sanseikai

HOME

Diary [19] Sansei Hospital

Inpatient diary at Sansei Hospital.
Hospital director Doctor Usa write in red letters.
voice - Vrew ・ ondoku3
Sanseikai Morita Therapy